خود را بهتر شناختن

نویسنده: مؤسسه «مدرسه زندگی»

مترجم: صنوبر رضاخانی

رده‌بندی: مدرسه زندگی

تعداد صفحه: ۶۶

چاپ اول، تهران، ۱۳۹۸

شابک:

در یونان باستان، وقتی از سقراطِ فیلسوف خواستند عصارۀ تمامی احکام فلسفی را خلاصه کند، گفت: “خود را بشناس.” خودشناسی مقوله ای بسیار با اهمیت است از آن جهت که صرفاً بر پایۀ دانشی دقیق از کیستی مان است که قادریم در زمینه های گوناگون زندگی، به خصوص عشق و کار، تصمیماتی قابل اطمینان بگیریم. این کتاب ما را به ملاقات با عمیق ترین و دست نایافتنی ترین زوایای وجودمان می برد تا از این طریق به ابزارهای متعددی برای شناخت بهتر شخصیت مان مجهز شویم. و این گونه است که می توانیم به فهمی عمیق تر از کیستی خود برسیم، دریابیم که در هنگام تصمیم گیری ها باید مراقب چه نکاتی باشیم، و با اولویت ها و توانایی های بالقوه مان نیز آشنا شویم.