صبح تایدواتر

نویسنده: ویلیام استایرون

مترجم: آرش رضاپور و افشین رضاپور

رده‌بندی: ادبیات داستانی

تعداد صفحه: ۱۲۸

چاپ یکم، تهران، ۱۳۹۴

شابک:

صبح تایـدواتـر مجمـوعه داســتـانی است بــرآمده از خاطرات استـایرن. در «روز عشق»، تب‌وتاب سربـازان آمریکایی بـرای کشتار ژاپـــنی‌ها به تصـویر درآمـده است. «شادراچ» خواننده را به عمق جنوب امریکا در دهـه‌ی چهـل می‌بـرد و گرفتـاری مضحک خانـواده‌‌ای فقرزده را نشان می‌دهد کـه بازگشت برده‌ای موروثی را باری اضافه بر شانه‌های خود می‌داند. آخرین داستان کتاب، «صبح تاید واتـر»، ماجرای مـرگ مـادر نویسنده اســت، مــرگ زودهنگامی کـه تأثیر دردنـاکی بر روح استـایرن گـذاشت و بعدها یکی از دلایل اقدام او بـه خودکشی شد.