{کتاب فروشی هنوز میزبان پیتر پیرحسینلو شد}

۰۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۴


بیست و پنجمین برنامه “سه شنبه های هنوز” با حضور پیتر پیرحسینلو، با عنوان نوفه ها و بافه ها، اجرای پژوهشی موسیقی تجربی و الکترونیک برگزار شد.

tmp_21606-IMG_20160126_1833192031637250