{کتاب فروشی هنوز میزبان گروه عبور شد}

۰۴ اسفند‌ماه ۱۳۹۴


بیست و نهمین نشست سه شنبه های هنوز با برنامه  پژوهشی “گروه عبور” با عنوان ریشه های مشترک راک و فولک برگزار شد.