{جان آرمسترانگ}

جان آرمسترانگ قبلاً استاد فلسفه در دانشكدهی تجارت ملبورن بود و اكنون مشاور ارشد معاون رئیس دانشگاه ملبورن است. او نویسندهی چند كتاب برجسته و تحسینشده در زمینهی هنر، زیباییشناسی و فلسفه است و آخرین اثرش با نام در جستوجوی تمدن در سال ۲۰۰۹ چاپ شده است.

هدف «مدرسهی زندگی» کندوکاو در باب پرسشهای اساسی زندگی است: چگونه میتوانیم استعدادهای بالقوهی خود را شکوفا کنیم؟ آیا کار میتواند الهامبخش ما باشد؟ چرا جامعه مهم است؟ آیا ممکن است روابط مادامالعمر ادامه پیدا کنند؟ ما تمام جوابها را نمیدانیم اما شما را با نظراتی برگرفته از فلسفه، ادبیات، روانشناسی و هنرهای تجسمی آشنا خواهیم ساخت که بیشک میتوانند برایتان ایجاد انگیزه کنند، شما را به هیجان آورند، روحتان را سیراب کنند و تسلیبخش باشند.