{تام چتفیلد}

تام چتفیلد نویسنده و مفسر است. او قبلاً سه كتاب، در زمینهی فرهنگ استفاده از فنآوری دیجیتال نوشته است، با شركتهایی از جمله گوگل و مایند كندی كار كرده و در محافلی مانند كنفرانسهای تد و كنگر هی جهانی آی تی سخنرانی كرده است. او كه هر دوهفته یکبار، برای بیبیسی مقاله مینویسد. داستان نیز مینویسد و پیانو هم میزند.

هدف «مدرسهی زندگی» کندوکاو در باب پرسشهای اساسی زندگی است: چگونه میتوانیم استعدادهای بالقوهی خود را شکوفا کنیم؟ آیا کار میتواند الهامبخش ما باشد؟ چرا جامعه مهم است؟ آیا ممکن است روابط مادامالعمر ادامه پیدا کنند؟ ما تمام جوابها را نمیدانیم اما شما را با نظراتی برگرفته از فلسفه، ادبیات، روانشناسی و هنرهای تجسمی آشنا خواهیم ساخت که بیشک میتوانند برایتان ایجاد انگیزه کنند، شما را به هیجان آورند، روحتان را سیراب کنند و تسلیبخش باشند.